Geert Vanden Bossche, DVM, PhD

Basic explanation and website navigation


01

Basis


Nooit eerder in onze geschiedenis werd een MASSA-vaccinatieprogramma uitgerold TIJDENS een pandemie, met profylactische* vaccins die BESMETTING niet kunnen voorkomen.*met de bedoeling om te voorkomen dat je ZIEK wordt


_______


Baseline


Never before in history a MASS-vaccination program has been enrolled DURING a pandemic, with prophylactic* vaccines that cannot prevent INFECTION.*intended to prevent DISEASE04

Resistentie


Huidige varianten zijn hoog infectieus en zo goed als resistent, waaruit men zou kunnen afleiden dat massavaccinatie de verspreiding van steeds meer infectieuze varianten bevordert en uiteindelijk tot resistentie leidt. De sterke, specifieke, vaccinale antilichamen zullen de natuurlijke (non-specifieke) antistoffen onderdrukken en steeds opgeroepen worden wanneer je een coronavirus tegenkomt. 
_______


Resistance


Recent variants are now highly infectious and almost resistant, from which one could deduce that mass vaccination enhances the spread of more and more infectious variants and ultimately leads to resistance. The strong, specific, vaccinal antibodies will suppress the natural (non-specific) antibodies and will outcompete them every time you encounter a coronavirus. 

02

Immune escape


Alle beschikbare vaccins brengen hetzelfde probleem, met name immuunsuppressie (wanneer toegediend in pandemie) en 'immune escape' (door de evolutionaire druk die gecreëerd wordt op het virus vanwege massavaccinatie.
_______


Immune escape


All available vaccines face the same challenges, namely immune suppression (when used in the middle of a pandemic) and 'immune escape' (because of the evolutionary pressure upon the virus which is created by mass vaccination). 

05

Massavaccinatie


Massavaccinatierondes met de originele of met aangepaste vaccins gaan enkel maar opnieuw druk zetten op het virus en mogelijk de verspreiding van nieuwe varianten in de hand werken; varianten die mogelijk via een andere toegangspoort de gastheercel binnendringen. Het probleem in dergelijk scenario is dat vaccinale antistoffen tegen een specifieke variant (originele Wuhan of nieuwe Omicron) diens sleutel voor de nieuwe toegangspoort niet zullen herkennen omdat ze niet daartegen zijn gericht. 


_______


Mass vaccination


Mass vaccination campaigns with the original or modified vaccines (against new strains) will only re-inforce the pressure on the virus and possibly encourage the spread of new variants; variants that will possibly enter the host cell through another entrance gate. The problem with this scenario is that vaccinal antibodies against a specific variant (original Wuhan or new Omicron) won't recognize the key for that new gateway because they weren't designed to aim at this. 


03

Varianten


Varianten bestonden reeds voordat de massavaccinaties van start gingen, het ontstaan van varianten heeft dus niets te maken met de massavaccinaties. Het land van oorsprong is niet van belang aangezien de kans groot is dat varianten rond hetzelfde ogenblik een competitief voordeel kregen in verschillende landen/streken.


_______


Variants


Variants already existed before the mass vaccination programs were enrolled, so the creation of new variants has nothing to do with the mass vaccinations. The country in which a variant originated doesn't matter since there is a big chance these variants received a similar competitive advantage around the same time in various countries. 06

Aangeboren immuunsysteem


Het aangeboren immuunsysteem daarentegen is getraind om Coronavirussen te herkennen, hiervoor een aangepast arsenaal aan te maken en zich als dusdanig ten allen tijde te verdedigen. Vaccinatie tegen één specifiek eiwit legt de brede immuunrespons van het aangeboren immuunsysteem van de mensheid lam. 


_______


Innate immune system


The innate immun system however, is trained to recognize Coronaviruses, create a custom arsenal for this and defend itself at all times. Vaccination against one specific protein paralyzes the broad immune response of the innate immune system of mankind. 07

Kinderen


Voor kinderen (6mnd - 5jr) waarvan het aangeboren immuunsysteem onvoldoende training gekend heeft, zal een C19-vaccinatie bijgevolg nefaste gevolgen hebben.


_______


Children


For children (6m - 5y) of whom the innate immune system has had insufficient training, a C19-vaccination will have dire consequences.


Favorite GVB Quote: 

"The only fight you should have, is the fight for your health."